สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-8208-15
©2024 Institute of Pathology All rights reserved.